Historie

Bakgrunnen for at Ung Tiltakslyst ble etablert

Ideen til Ung Tiltakslyst kom gjennom et Lokal Agenda-prosjekt i Kommunens Sentralforbund (KS), hvor Bjørn Ness fra Verdal var en sentral aktør. Dette prosjektet vektla barn og unges medbestemmelsesrett og ideen var å etablere et ungdomsstyrt prosjekt som skulle gjøre det lettere for ungdom å utvikle egne ideer.

Daværende landbruksdirektør hos Fylkesmannen tente på ideen, og bevilget 500 000 i Bygdeutviklingsmidler. Nord-Trøndelag Fylkeskommune ble med på spleislaget. Ung Tiltakslyst ble en realitet i løpet av kort tid høsten 1999. Første styreleder var Borgny Grande, Hun har siden vært en profilert fylkestingspolitiker og var en av flere ungdommer som engasjerte seg i arbeidet med å bygge opp den nye satsingen. Prosjektledelsen var i starten forankret i Nord-Trøndelag Barne og Ungdomsråd og Nord-Trøndelag 4 H.

I løpet av den første prosjektperioden ble det avdekket et stort behov for oppfølging av ungdommer med forretningsideer. Førstelinjetjenesten hadde ingen tradisjon for å jobbe utadretta mot ungdom med planer om å etablere egen næringsvirksomhet eller ungdom med ideer som kunne bidra til en positiv samfunnsutvikling. Det viste seg også at ungdommene i svært liten grad hadde kjennskap til at det fantes muligheter for råd, veiledning og eventuell økonomisk støtte i kommunene. På bakgrunn av denne erfaringen ble prosjektet Sats Ungt lansert som en ny toåring satsing sett i sammenheng med Ung Tiltakslyst.

Målsetting med Sats Ungt var å skape en øvelsesarena for ungdom og næringsutvikling i et utvalg av kommuner i Nord-Trøndelag. Prosjektet skulle gi økt status for ungdom og ungdomsarbeid.

  1. Ga ungdom faglig og sosial kompetanse på næringsutvikling
  2. Etablerte nettverk og arenaer for ungdom som ønsket å skape næringsvirksomhet
  3. Koordinerte og etablerte nettverk mellom alle aktører på næringsvirksomhet i kommunene og fylket
  4. Forpliktende samarbeid og avtaler med 6 kommuner i fylket

Erfaringer fra Sats Ungt og det tette samarbeidet med kommunene ble senere videreutviklet som en del av Ung Tiltakslyst.

Overordnet mål for Ung Tiltakslyst har vært mer ungdomsstyrt aktivitet innenfor samfunns- og næringsutvikling.

Hovedmålet er å gjøre det lettere for ungdom å utvikle egne ideer og å gjøre det lettere for ungdom å skape sin egen næringsvirksomhet.

Statistikker og tall fra 1999 til i dag

  • Antall innvilgede søknader totalt mellom 1999 og 2007: 390 av 720
  • Total sum som er innvilget er 2 740 000 kroner
  • Flere og flere som søker støtte til etablering: utvikling i type søkere: mer ”seriøse” aktører i dag, tidligere større andel som søkte til hobbybasert virksomhet.
  • Kjønnsbalanse: Helt siden oppstarte i 1999 til og med 2006 har knapt 1/3 av søkermassen vært jenter. Vi så noen tendenser i 2006. Men i 2007 skjer det noe: Antall jenter som søker Ung Tiltakslyst har økt til nærmere 50 %, jentene er blitt mer seriøse og i kategorien etableringer er for første gang jentene i flertall. En bevisst satsing i flere år synes å gjøre utslag.
  • Vi ser tendenser til at jenter har fått styrket selvbilde og at terskelen for å etablere sin egen næringsvirksomhet har blitt lavere.